Aktualności

6 grudzień 2016
 
 
Życzenia Świąteczne Najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w Nowym 2017 Roku życzy Zarząd oraz pracownicy EKO HARPOON Organizacja Odzysku Opakowań S.A.  więcej
 
13 luty 2015
 
 
Interpretacja dotycząca sposobu obliczenia opłaty produktowej dla opakowań za rok 2014 W dniu 9 lutego br. Ministerstwo Środowiska opublikowałao na swojej stronie informację dotycząca sposobu obliczenia opłaty produktowej dla opakowań za rok 2014.    Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o ...  więcej
 
9 styczeń 2015
 
 
Nowe stawki opłaty produktowej dla poszczególnych rodzajów opakowań Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. 2014 poz. 1972) przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach lub organizacje odzysku ...  więcej
 
9 grudzień 2014
 
 
Ostatni mecz ligowy w tym roku we własnej hali - KS Camper Wyszków znowu wygrywa z Espadon Szczecin 3:1 Trzynaste zwycięstwo w lidze stało się faktem. Camper Wyszków wygrał 5 grudnia z Espadon Szczecin 3:1 (26:28,25:21,25:18,25:20)     Więcej zdjęć ze spotkania: https://www.facebook.com/336316759762104/photos/a.800562693337506.1073741910.336316759762104/800562810004161/?type=1&theater  więcej
 
26 listopad 2014
 
 
Czy wprowadzone przez UE dodatkowe opłaty zmniejszą liczbę zużywanych toreb? Unia Europejska zaostrza walkę z popularnymi foliówkami. W Brukseli w nocy z 17 na 18 listopada zawarto wstępne porozumienie w sprawie graniczenia zużycia toreb plastikowych. Walka z plastikowymi torebkami będzie ...  więcej
 
 

Baterie

 
Od czerwca 2009 roku obowiązują przepisy ustawy o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666).
 
Zgodnie z art. 28 wyżej wymienionej ustawy EKO HARPOON Organizacja Odzysku Opakowań S.A. poprzez firmę EKO HARPOON - RECYKLING Sp. z o.o. prowadzącą zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oferuje Państwu usługi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach:
 • przejęcie obowiązku zbiórki zużytych baterii i akumulatorów
 • przejęcie obowiązku przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów
 • sporządzanie dokumentacji dla właściwego urzędu marszałkowskiego
 • doradztwo w zakresie aktualnych przepisów dotyczących baterii i akumulatorów
 • organizacji akcji edukacyjnych wynikających z przepisów ustawy
Gwarantujemy:
 • kompleksową i bezpieczną realizację obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, jak również ustawy "opakowaniowej"
 • konkurencyjną ofertę cenową dzięki własnemu zakładowi przetwarzania zużytych baterii
 • jakość wykonywanych usług, dzięki 8 letniemu doświadczeniu podmiotów grupy EKO HARPOON
 
W celu uzyskania oferty i szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Biuro
tel. (22) 498 90 01/02
nr wew. 119
fax. (22) 785 10 90
e-mail: biuro@ekoharpoon-organizacjaodzysku.pl

Zapraszamy do współpracy.
 
 
 
Poniżej szczegółowe informacje dotyczące Ustawy o bateriach i akumulatorach.
 
Zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE głównym celem ustawy o bateriach i akumulatorach jest zminimalizowanie ujemnego wpływu baterii i akumulatorów na środowisko, a tym samym przyczynienie się do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska. 
 
Ustawa reguluje  prawa i obowiązki następujących podmiotów:
 • wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory
 • dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt
 • zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
 • użytkujących baterie lub akumulatory
 
Ustawa dotyczy baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu, przy czym wprowadzenie do obrotu należy rozumieć jako odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA w celu używania lub dystrybucji.
 
Pojęcie przedsiębiorcy wprowadzającego baterie lub akumulatory zostało ograniczone do terytorium kraju i należy je rozumieć jako przedsiębiorcę, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju. Za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.
 
W ustawie określono również wymagania dla wprowadzanego do obrotu sprzętu, który jest w całości lub w części zasilany bateriami lub akumulatorami, lub jest przystosowany do tego rodzaju zasilania. Zgodnie z tymi wymaganiami do wprowadzanego do obrotu i dystrybuowanego sprzętu powinna być dołączona instrukcja zawierająca informację o:
 • sposobie bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatorów z tego sprzętu;
 • rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów
 
Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory

Nowe przepisy o bateriach i akumulatorach wprowadzają zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wprowadzone przez niego do obrotu produkty. W związku z tym przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory zostali zobligowani do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów oraz właściwego gospodarowania nimi.

W celu realizacji powyższych obowiązków związanych z przetwarzaniem i recyklingiem zużytych baterii i akumulatorów każdy wprowadzający będzie musiał zawrzeć umowę z zakładem przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów. Natomiast w przypadku wprowadzających baterie i akumulatory przenośne, przedsiębiorcy ci będą mieli obowiązek zawarcia dodatkowo umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, w celu osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.
 
Przez poziom zbierania należy rozumieć wyrażony w procentach stosunek masy zużytych baterii i akumulatorów przenośnych zebranych zgodnie z ustawą w danym roku kalendarzowym do średniej masy baterii i akumulatorów przenośnych wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego baterie lub akumulatory w danym roku kalendarzowym oraz w dwóch latach poprzednich. Poziomy te zostały określone w ustawie i wynoszą co najmniej:
 • do dnia 26 września 2012 r. - 25%;
 • do dnia 26 września 2016 r. - 45%
przy czym w latach pośrednich zostaną określone, w drodze rozporządzenia, dodatkowe poziomy w poszczególnych latach mające na celu stopniowe tworzenie krajowego systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych oraz zwiększania jego efektywności.
 
W przypadku nie osiągnięcia ww. poziomów zbierania, przedsiębiorcy będą musieli uiścić na rachunek urzędu marszałkowskiego tzw. opłatę produktową, liczoną jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. W ustawie określono górną i dolną stawkę opłaty produktowej, tj. odpowiednio 0,80 zł/kg i 12 zł/kg przy czym szczegółowe stawki zostaną określone w rozporządzeniu.

Informację przygotowano w oparciu o materiały Centerum Informacji o Środowisku - www.ekoportal.gov.pl
 
 
 
wykonanie eball EKO HARPOON Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Cząstków Mazowiecki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 05-152 Czosnów
NIP 7752611129